Regulamin

Warunki sprzedaży reklamy.

1. Podstawą do zamieszczenia reklamy w kwartalniku “KATALOG REKLAMOWY 2016” jest zamówienie poprzez stronę www.reklamawkatalogu.pl lub zlecenie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
Zleceniodawcy - płatnika, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji (emisji), terminy i warunki płatności oraz cenę..
2. Podane w cenniku ceny ogłoszeń i reklam dotyczą zajętej powierzchni reklamowej oraz materiałów gotowych do druku.
3. Ogłoszenia reklamowe realizowane będą zgodnie ze złożonym zleceniem oraz niniejszymi zasadami.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, niezależnie od treści zlecenia lub zawartej umowy, jeśli dostarczone materiały zdaniem Wydawcy nie nadają się do publikacji, w szczególności ze względu na ich niestosowny lub szkodliwy charakter, złą jakość techniczną dostarczonych materiałów itp. O zaistnieniu faktów, o których mowa wyżej Wydawca powiadomi pisemnie lub telefonicznie Zleceniodawcę, w
terminie do 14 dni od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów.
5. Reklamy umieszczane są w katalogu według kolejności zleceń.
6. Zamówienia przyjmowane są nie później niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem danego kwartału/wydania katalogu. Zamówienia przyjęte po rozpoczęciu danego kwartału realizowane będą w następnym wydaniu.
7. W przypadku niewystarczającej ilości modułów/reklam zebranych w danym okresie wydania magazynu,
zleceniobiorca poinformuje o tym zleceniodawcę i zastrzega sobie prawo do wydania magazynu w późniejszym terminie lub zwrotu pieniędzy 100% całej kwoty za reklamę.
8. Gotowe do druku materiały reklamowe wraz z wydrukami próbnymi powinny być dostarczone do Wydawcy najpóźniej do 7 dni od złożenia zamówienia.

9. W przypadku niedostarczenia materiałów do ogłoszeń reklamowych zgodnie z określonymi zapisanymi w zleceniu i harmonogramie wydawniczym terminach, przyjmuje się iż, zlecenie zostało wykonane a Wydawcy przysługuje prawo do zamieszczenia materiałów będących w jego posiadaniu.
10. Wszelkie zmiany w treści reklamy nie mogą być podane Wydawcy później niż 14 dni przed ukazaniem się numeru katalogu.
11. W przypadku kolorowego druku reklam Wydawca rezerwuje sobie prawo do powszechnie przyjętej tolerancji odchyleń kolorystycznych pomiędzy dostarczonym wydrukiem próbnym a wydrukowaną reklamą (+/-3%).
12. Ewentualne reklamacje, wyłącznie na piśmie, z pięcioma egzemplarzami dowodowymi, przyjmowane będą w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub reklamy. Reklamacji nie podlegają reklamy, których projekty dostarczono bez analogowej odbitki próbnej zawierającej pasek kontrolny ze stopniową skalą barwną, oddzielną
dla każdego koloru. Niedopełnienie warunków reklamacji lub niezachowanie ww. terminu do wniesienia reklamacji uprawnia Wydawcę do odmowy uznania reklamacji.
13. Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy w kwartalniku tylko w formie pisemnego oświadczenia, skutecznie doręczonego Wydawcy za jego zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia ww. oświadczenia Zleceniobiorcy.
14. Rezygnacja ze zlecenia w terminie przed upływem 14 dni po podpisaniu umowy uprawnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 50% uzgodnionej należności za reklamę.
15. Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż 14 dni od podpisania umowy uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 100 % uzgodnionej należności za reklamę.
16. W przypadku zmiany cen ogłoszeń reklamowych Wydawca powiadomi Zleceniodawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.
17. Zleceniobiorca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszeń, reklam lub wkładki, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem kwartalnika (art. 36 p.4 Prawa Prasowego).
18. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie Wydawcy wynikłych w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
19. Wydawca zastrzega sobie prawo do rozplanowania wszystkich reklam i modułów oraz rozmieszczeniu ich w katalogu według własnego uznania.

Specyfikacja drukarska i poligraficzna katalogu.

Katalog szyty 210 x 210 mm, format złożony
Okładka: papier kreda mat 350 g, zadruk 4+4 CMYK, folia mat jednostronnie, 4 strony
Środek: papier kreda mat 170 g, zadruk 4+4 CMYK, ilość stron nie określona
Oprawa: szycie zeszytowe po dłuższym boku, 2 zszywki
Nakład: 1500szt/mies x 3 miesiące = 4500 szt na trzy miesiące

Miejsca umieszczenia i kolportażu magazynu w Kórniku.

Pełny bezpłatny egzemplarz “KATALOGU FIRM” będzie:
- roznoszony bezadresowo przez pracowników firmy SCHADE - studio reklamy do skrzynek pocztowych na ulicach: ul. Poznańska, ul. Stodolna, ul. Mickiewicza, ul. Staszica, ul. Krasickiego, ul. Flensa, ul. Pl.Niepodległości, ul. Zamkowa, ul. Armii Krajowej, ul. Śremska.
- dostępny na stojakach reklamowych:
1) w lokalu na ul. Poznańskiej 8,
2) w hurtowni kosmetyków “Powąska” na ul.Dworcowej 5
- umieszczony na stronie internetowej www.reklamawkatalogu.pl

Postanowienia dodatkowe.

Kwota za zamieszczenie reklamy płatna jest w formie gotówki lub przelewu wartości całego zamówienia w terminie do 7 dni od jego złożenia. Fakturę VAT Zamawiający otrzyma drogą mailową, po zaksięgowaniu wpłaty.
Przyjmuje się, że data wpłaty jest datą wpływu kwoty na rachunek wierzyciela tj. Schade - Studio reklamy z siedzibą w Kórniku na ul. Poznańskiej 8.
Strony umowy zapewniają się wzajemnie, że traktować będą jako tajemnice przedsiębiorstwa informacje dotyczące treści zawartej umowy. W szczególności poufne są wszelkie dane osobowe. Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości publikowania informacji, że kontrahent (nazwa, logo lub przykład
reklamy) jest partnerem handlowym danej Strony.
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje “warunki sprzedaży reklamy”
w KATALOGU REKLAMOWYM 2016
zamieszczone na umowie oraz na stronie internetowej www.reklamawkatalogu.pl

W przypadku zamówienia opcji dodatkowej ­designu reklamy.

zamawiający otrzyma na adres mailowy
projekt do reklamy, który może ulec modyfikacji na życzenie zamawiającego i zostanie wydany dopiero po jego uprzedniej akceptacji.

W przypadku dostarczenia własnego projektu do reklamy.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć do
Wydawcy gotowy materiał reklamowy zgodnie z zamówionym formatem reklamy oraz z zachowaniem z niżejopisanymi wymogami:
1. Ostateczna data dostarczenia gotowych materiałów reklamowych 7 dni po złożeniu zamówienia
2. Materiały do druku przyjmowane są w formie elektronicznej na nośnikach danych cyfrowych sformatowanych na PC (CD-ROM lub DVD) lub na serwerze FTP – ftp.reklamawkatalogu.pl.
2. Materiały do druku przyjmowane są w formacie TIFF lub PDF w skali 1:1 zamówionego modułu.
4. Wszystkie materiały do druku powinny być przygotowane w przestrzeni kolorystycznej CMYK.
5. Ilustracje (obrazy rastrowe) użyte w reklamach nie mogą mieć rozdzielczości niższej niż 300 dpi.
6. Zamawiający zapewnia, że dostarczając gotowy materiał reklamowy nie narusza czyichkolwiek praw autorskich lub wydawniczych, a w szczególności, że dostarczając tekst i materiał ilustracyjny (rysunki, fotografie, etc.) dysponuje zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem oraz dysponuje zgodą osób, których wizerunek jest utrwalony w dostarczonym materiale reklamowym, na publikacje ich wizerunków w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
9. Materiały należy prze słać na adres: SCHADE - studio reklamy,
62-035 Kórnik ul. Poznańska 8 lub na serwer FTP: ftp.reklamawkatalogu.pl po
wcześniejszym uzgodnieniu konta użytkownika.
Po publikacji reklamy Zamawiający
na życzenie otrzymać może bezpłatnie egzemplarze katalogu w ilości zależnej od zamówionego modułu/formatu:
moduł mały: 5 egzemplarzy,
moduł duży: 10 egzemplarzy,
pełna strona: 15 egzemplarzy,
rozkładówka: 20 egzemplarzy.